Biografie

DOWNLOAD HIER DE BIOGRAFIE ALS PDF

In een 128 pagina’s tellende biografie van het Burgerinitiatief 1Overheid publiceren de initiatiefnemers hun analyse en aanbevelingen ter voorkoming van fraude (2015-2020) en hoe zij denken ‘Het bestaande beter te verbinden’. De kerngroep Initiatief 1Overheid (2013-2015)wordt gevormd door Christien Bronda, Heleen Bruining, Adri de Bruijn, Rienk Hoff, Bob Hoogenboom, Frits Kemp, Ulco van der Pol, Bernard Welten, Arre Zuurmond.

In deze biografie 1Overheid leggen wij uit waarom we het Initiatief 1Overheid zijn begonnen. We beschrijven onze waarneming over de huidige aanpak van fraude en stellen vast dat de gebruikte capaciteit qua effectiviteit danig kan verbeteren. Veel overheidsorganisaties kijken veelal niet verder dan ‘hun taakveld’ en capaciteit wordt meer ingezet voor het repressief opsporen en vervolgen van incidenten dan het preventief doorbreken van patronen.

1Overheid is een initiatief van burgers die verontrust zijn over de miljarden euro’s die jaarlijks verdwijnen door fraude in alle sectoren van de samenleving. Betere samenwerking tussen overheidsinstanties en systematischer vergelijking van bestanden moet fraude voorkomen en terugdringen.

De verantwoordelijkheid daarvoor reikt verder dan de uitvoering van de ‘eigen’ taak.

Fraude is een maatschappelijk fenomeen dat schade berokkent voor de binding van de samenleving en de onderlinge solidariteit. De impact en de omvang van de schade als gevolg van fraude kan worden uitgedrukt in harde euro’s. De maatschappelijke schade is naar schatting minstens €11 miljard euro op jaarbasis (omgerekend €600,- per hoofd van de bevolking). De overheid is de grootste benadeelde met een fraudeomvang van minstens €7,3 miljard. De fraude tussen burgers en bedrijven onderling bedraagt €3,7 miljard.

Het initiatief 1Overheid doet een zes-tal aanbevelingen om een begin te maken met het doorbreken van de belemmeringen om overheden met elkaar te laten samenwerken. Niet het belang van de ‘eigen’ geconcipieerde overheid prevaleert, maar de verantwoordelijkheid die de hele overheid gezamenlijk draagt. En daartoe dient zij zich ook te gedragen als 1Overheid. Bijkomend voordeel is dat een veel fraude naar de toekomst voorkomen kan worden.

Namens Initiatief 1Overheid

Bernard Welten

Hieronder leest u het voorwoord van Ruud Bik , Plv. Korpschef Nationale Politie:

Sinds 2013 bestaat de Nationale Politie. Het hoofddoel is het leveren van een grotere bijdrage aan een veiliger Nederland. Dit willen we realiseren door betere politieprestaties te leveren, te functioneren als één korps en meer legitimiteit van en groter vertrouwen in de politie te verkrijgen. Dat alles is sneller opgeschreven dan gerealiseerd. Dit niet in de laatste plaats omdat tijdens ‘de verbouwing de verkoop’ gewoon doorgaat. Maar we liggen op koers. Die koers om het veiliger te maken is overigens niet voorbehouden aan de Nationale Politie alleen. Gelukkig voelen andere overheden en het bedrijfsleven ook de urgentie om daar in gezamenlijkheid aan te werken. Maar daar blijft het niet bij. Want ook burgers zien mogelijkheden en kloppen op de deur om haar gedachten ingevoerd te zien. Vroeger zouden we dat als ongemakkelijk en zelfs wellicht wat bedreigend hebben ervaren. Die tijd ligt achter ons: het is een kans. Een kans die we moeten grijpen.

Het opmerkelijke van het Burgerinitiatief 1Overheid is dat zij er niet op gericht is om de politie en het Openbaar Ministerie meer te laten handhaven, maar dat zij signaleren dat we het als Overheid voor kwaadwillenden soms wel heel makkelijk maken om te frauderen en dat je daar wat aan zou moeten doen. Niet alleen door samen te werken, maar vooral bloot te leggen waar de overheid zich kwetsbaar maakt, bijna gelegenheid geeft.. En als je daar iets aan zou doen, criminaliteit minder kans krijgt. Daar kun je niet tegen zijn. In Nederland wordt er vermoedelijk voor meer dan 10 miljard euro gefraudeerd. Dat gaat ergens over. Het is dus de moeite waard om eens zorgvuldig te kijken op welke wijze het burgerinitiatief 1overheid dat bedrag wilt terugdringen. Het vergde van hen moed en doorzettingsvermogen om zover te komen. De kracht van het idee moet nu zijn werk gaan doen. Ik draag het oprecht een warm hart toe.

Ruud Bik Plv. Korpschef Nationale Politie