Enkele voorbeelden van het soort projecten waar de principes van 1Overheid worden toegepast.

Ondermijning tegengaan met behulp van data

De VNG berichtte dat de gemeente in Breda nu met één druk op de knop kan zien hoe personen en objecten zijn gelieerd aan andere mensen. De gemeente gebruikt gegevens zoals de basis- registraties personen, adressen en gebouwen, de waarde van onroerende zaken en het Kadaster en de KvK. Een speciale visualisatietool maakt het mogelijk om de verbanden tussen de diverse data goed in beeld te krijgen. Bij een mogelijk drugspand wordt eenvoudig zichtbaar wie de eigenaar van een pand is, wie de eventuele huurder, welke bv’s er op het adres zitten en wie de zakenpartners zijn. Als dit alles wordt vergeleken met gegevens over andere drugspanden waar dezelfde mensen aan gelieerd zijn, blijkt al gauw of vervolg¬ onderzoek nodig is. Zo kan ondermijnende criminaliteit effectiever worden bestreden.

Vinden van onvindbare veroordeelden

Om veroordeelden met openstaande straffen aan te houden is een samenwerking opgezet tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Gemeente Amsterdam, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de Politie Eenheid Amsterdam. Een innovatieve werkwijze gebaseerd op geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen lokale en landelijke overheid en een voorbeeld van constructieve samenwerking.

Gedurende 6 maanden zijn alle personen die zich bij zeven stadsloketten meldden bij het CJIB getoetst op een openstaande straf. Dit leverde in totaal 330 hits op voor ongeveer 238 ´unieke´ veroordeelden, die één van de Stadsloketten hebben bezocht. Zo worden onvindbare veroordeelden vindbaar. Deze werkwijze heeft potentie en het advies is om op basis van de ervaringen uit de pilot een landelijke aanpak voor te bereiden voor invoering bij andere gemeenten.

> Lees bijbehorend evaluatierapport (pdf – 0,5 mb)

Pilot opsporen spookauto’s in Amsterdam

Spookauto’s zijn gestolen, vermiste, gesloopte, onverzekerde of geëxporteerde auto’s. De RDW registreert in het Kentekenregister deze zogenaamde belemmerende status. Informatie over deze voertuigen is voor de politie van belang omdat auto’s door criminelen worden gebruikt voor contra-observaties, plegen van misdaden en transport. Zodoende kunnen strafbare feiten worden voorkomen en worden opgespoord. Onverzekerd rijden kan financiële schade opleveren voor verkeersslachtoffers. Dus ook de handhaving van de openbare orde is erbij gediend om deze auto’s te lokaliseren en tot slot kan de kwaliteit van het Kentekenregister worden verbeterd. Het op elkaar laten aansluiten van deze systemen kan meerdere vliegen in één klap vangen.

In 2014 is hiertoe in Amsterdam een pilot gestart die zeer succesvol was. Om dit systeem landelijk door te voeren is echter niet eenvoudig. Verschillende gemeenten verschuilen zich al snel (en onterecht) achter de privacy wetgeving en vinden dat de verantwoordelijkheid ligt bij de politie.

Update

> Reactie 1Overheid wetswijzigingsvoorstel wegenverkeerswet – 9 november 2020 (pdf – 0,3 kb)