Voormalig minister Opstelten noemde ons tijdens een van de ambtswoning bijeenkomsten in Amsterdam een ‘Gideonsbende’. Wij beschouwen dat als een Geuzennaam. 1Overheid heeft geen juridische status, noch een budget. We zijn een informeel netwerk. We zijn allen vanuit ons eigen werkterrein en expertise actief in het opzetten van projecten en het stimuleren van samenwerking om fraude te voorkomen. De kerngroepleden zijn:

Christien Bronda
Christien Bronda is gemeentesecretaris bij de gemeente Groningen. Daarvoor had zij directeursfuncties bij het departement van SZW, de gemeente Amsterdam en de gemeente Zwolle. “Ik beweeg me het liefst in het sociale domein. De grote schaal waarop in het verleden kon worden gefraudeerd met uitkeringen en hoe dit ten koste ging van degenen waar de uitkeringen voor bedoeld waren, heeft mij gemotiveerd me blijvend in te zetten overheidssystemen beter op elkaar aan te laten sluiten”. Twitter: @ChrisBronda.

Adri de Bruijn
Adri de Bruijn was jarenlang partner Technology Publieke Sector bij PwC. Hij is lid van het Nederlands genootschap van Functionarissen Gegevensbescherming en de Nederlandse Orde van register EDP-auditors. Vanuit zijn kennis van de publieke sector heeft hij vaak gezien dat een niet optimaal functionerende overheid kwetsbaar is voor misbruik door fraudeurs. Vanuit het besef dat hier door middel van betere samenwerking en informatiedeling verbetering kan worden aangebracht, heeft hij zich aan 1Overheid verbonden.

Rienk Hoff
Rienk Hoff is mede eigenaar en adviseur bij OnderstebovenAdvies. Voorheen was hij bij de gemeente Amsterdam onder meer Directeur Dienst Handhaving en Toezicht, en Directeur Dienst Persoons- en Geo-informatie. Vanuit zijn jarenlange ervaring bij de gemeente heeft hij van dichtbij kunnen zien dat de overheid efficiënter en effectiever kan opereren. Met een achtergrond in de criminologie is hij daarbij ook altijd geïnteresseerd geweest in hoe dit fraude en andere vormen van ondermijning kan voorkomen. Op dit moment maakt hij zich grote zorgen om de steeds groter wordende kloof tussen de bereidwillige uitvoerders en de remmende kracht op mogelijke samenwerking van veel beleidsmakers. Twitter: @RienkHoff.

Bob Hoogenboom
Bob Hoogenboom is hoogleraar forensic business studies aan Nyenrode. Hoogenboom is een maatschappelijk betrokken wetenschapper. Zijn motto is ‘Kijk naar boven’: de grootste fraude schade wordt immers berokkent door machtige spelers in het bedrijfsleven met vaak verworven overheidsconnecties. Hij streeft naar meer actie jegens deze witte boorden criminaliteit. Twitter: @ABHoogenboom.

Frits Kemp
Frits Kemp is als advocaat en curator vaak geconfronteerd met schrijnende gevallen van fraude waarbij bedrijven en burgers zwaar gedupeerd werden. Hij heeft vaak gezien dat het kinderlijk eenvoudig is om faillissementsfraude te plegen. De overheid schiet nog steeds ernstig tekort in de aanpak daarvan. Vanuit dit besef draagt hij vanuit zijn eigen praktijk bij aan het verbeteren van systemen waardoor fraude preventief kan worden aangepakt. Frits Kemp over faillissementsfraude (Youtube).

Ulco van de Pol
Ulco van de Pol is lid van de bezwaarschriftenadviescommissie KinderOpvangToeslag en privacy-adviseur Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Voorheen was hij Gemeentelijk Ombudsman te Amsterdam, toezichthouder privacybescherming (CBP), raadadviseur wetgeving Justitie, en rechter. Hij heeft enorme expertise opgebouwd binnen de privacy wetgeving. Als voormalig Ombudsman, is hij zich zeer bewust van de beschermende functie hiervan voor de burger, maar kent vanuit zijn juridische achtergrond ook de mogelijkheden deze in beleidsprocessen op een veilige manier aan te wenden om fraude te voorkomen. Op dit moment wordt de AVG nog te vaak als excuus gebruikt om geen informatie te delen, waardoor een mogelijke samenwerking onmiddellijk bemoeilijkt wordt.

Bernard Welten
Bernard Welten was tot 2011 korpschef Amsterdam-Amstelland. Nu is hij strategisch adviseur, interim- en programmamanager. Bij de politie verbaasde hij zich over het verkokerde functioneren van de overheid en het gebrek aan onderlinge afstemming. Met Eberhard van de Laan als ‘beschermheer’ en de andere kerngroepleden vond hij actieve medestanders om meer aandacht voor dit soort zaken te vragen en tot oplossingen te komen. Hij is een groot pleitbezorger van een focus op preventief beleid door eerst patronen te identificeren (in tegenstelling tot het gebruik van risicoprofielen) en daarna pas in te zoomen op de personen die daarachter zitten. Welten aan het woord (Youtube).

Bernard Welten: “Nederland lijdt aan een ‘moestuintjes-complex’. Instituties voelen zich slechts verantwoordelijk voor het eigen zichtbare aangeharkte deel. Niet voor het onzichtbare collectief. Het wordt tijd dat we de heggetjes omver duwen en de slootjes dichten.”

Arre Zuurmond
Arre Zuurmond is Ombudsman Metropool Amsterdam. Voorheen was hij directeur van de Kafkabrigade en Bijzonder hoogleraar ‘ICT en de toekomst van het openbaar bestuur’. Als bestuurskundige heeft hij zich altijd beziggehouden met het functioneren van de overheid. Voor hem is het van belang een horizontaal denken te stimuleren en niet langer in kokers en verticaal gestuurde bureaucratieën te werken. Technologie kan ons hierbij helpen, maar mag niet ten koste gaan van een besef van de menselijke maat. Twitter: @AZuurmond.

Jos Maessen
Jos Maessen was tot 1 januari 2021 programmamanager datagedreven werken bij de gemeente Rotterdam, Daarvoor was hij directeur dienstverlening van de gemeente Amsterdam. Hij heeft veel ervaring met verandertrajecten in wicked problems en met verwaarloosde organisaties. Altijd aan de kant van de uitvoering gewerkt want hij vindt zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen: “the proof is in the pudding” Hij kent het labyrint van de administraties uit eigen ervaring. Veel aandacht voor de menselijke maat. En weet dat niet integere mensen er misbruik van kunnen en zullen maken. De mogelijkheden van data-technologie maken dat alleen maar makkelijker. Twitter: @MaessenJos.

Jos Maessen: “Veel mensen deugen maar niet iedereen.”